E-Fatura Sorgulama

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine göre uygulanmaya başlanan 5 Mart 2010 tarihinden beri uygulanmakta olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şekillenen ve VUK gereği bir faturada yer alması gerekli olacak olan bilgilerin içinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletişimin merkezi bir platform (GİB) üzerinden sağlandığı elektronik bir belge niteliğindedir. E fatura ile kullanıcılar geniş hizmetleri elde etmiş olmakta ve iletişimini kolaylıkla kurabilmektedir. İletimler istenen düzeyde sağlanmaktadır. Kullanıcılar isteklerine göre ya da zorunlu olarak e fatura sorgulama sistemini kontrol etmek durumunda kalabilmektedirler.

E Fatura Sorgulama Durumları

  • 2018 ya da sonraki hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
  •  6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükellefler
  • 6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

GİB Portal, GİB ile entegrasyon, özel entegratörler yardımı ile başvuruda bulunabilmektedirler E fatura sorgulama için kayıtlı kullanıcılar ilgili ekrandan kontrol edilebilmektedir;

 

E Fatura Avantajları

E fatura sistemi e arşiv fatura ve e defter sistemleri ile desteklenerek işlevsel bir şekilde kullanıcılara sunulmaktadır.  E fatura sorgulama ile; sistem üzerinde yer alan önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirgin standartlara göre elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletilmesine olanak sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir. Aşağıdaki şema ile de gözlemlenebilmektedir;

E fatura sorgulama portal çözümünde ise; temel işlemlerin internet yardımı ile genel kullanımını sağlamalarına olanak tanımaktadır. GİB’in sunduğu portal olanağı ile faturalar manuel olarak alıp gönderme durumunda yer edinmektedir. Diğer sistem hizmetlerinden olan e defter sistemi ile de birlikte düzenlenebilmektedir. Belirlenen sistemlere uygun entegrasyon etmeni kurulduğu zaman size ait bilgi işlem sistemleri arayıcılığıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine entegre olan logo yazılım elektronik fatura uygulamasını da tercih edilerek kullanımı kurmaktadır.

 

Paylaş: